Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Van der Gaag Dental Rotterdam BV, KvK Rotterdam nr. 55293557 en Van der Gaag Dental Brabant BV, KvK Breda nr. 55293077. Beiden handelend onder de naam Van der Gaag Dental.

Artikel 1: Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
TTLVDG: Van der Gaag Dental.
Opdrachtgever: De wederpartij van het Laboratorium.
Opdracht: Iedere opdracht van de Opdrachtgever aan het Laboratorium.
Overeenkomst: Iedere verkoop- en leveringsovereenkomst die tussen Opdrachtgever en Laboratorium tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, niet zijnde een aanbieding.
Aanbieding: Iedere offerte betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten producten en diensten: Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Laboratorium, zoals hierboven bedoeld.
Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door TTLVDG en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, tenzij door opdrachtgever en TTLVDG anders wordt overeengekomen.
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden betrokken dienen te worden.
2.3 Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door TTLVDG niet geaccepteerd. Afwijkingen op de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te zijn overeengekomen door opdrachtgever en TTLVDG
2.4 De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

Artikel 3: Aanbieding, offertes en realisatie van overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever op basis van de aanbieding opdracht geeft aan TTLVDG de opdracht uit te voeren en TTLVDG de opdracht aanvaardt door uitvoering van de opdracht.
3.3 De basis van de prijzen wordt onder meer gevormd door de ten tijde van de overeenkomst voor TTLVDG geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van TTLVDG worden geheven dan wel door derden ten laste van TTLVDG worden gebracht.
3.4 Ingeval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, zal TTLVDG de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aanpassen.
3.5 De door TTLVDG opgegeven gewichten, maten, getallen en/of andere aanduidingen van de producten en diensten worden met zorg verricht. TTLVDG kan er echter niet voor instaan dat zich in zake geen technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen en/of afwijkingen met dergelijke tolerantie zullen voordoen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 TTLVDG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap uitvoeren.
4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TTLVDG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TTLVDG worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TTLVDG zijn verstrekt, heeft TTLVDG het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 Indien en voor zover een goede uitwerking van de overeenkomst dit vereist, heeft TTLVDG het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TTLVDG de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Levertijd
5.1 Tijdstip van levering is het moment van levering bij de Opdrachtgever
5.2 De levertijd die TTLVDG schriftelijk opgeeft is bindend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.3 De levertijd vangt aan zodra de opdracht door TTLVDG is aanvaard, tenzij TTLVDG voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft, die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van TTLVDG zal de levertijd starten.
5.3 Tijdstip van levering is het moment van aflevering bij Opdrachtgever.
5.4 Voor zover de redelijkheid en billijkheid zich daar niet tegen verzetten, heeft de opdrachtgever bij het overschrijden van de levertijd, en wanneer daadwerkelijke schade is geleden, recht op een schadevergoeding, daarbij inbegrepen eventuele schade door een gedupeerde patiënt kan worden geclaimd, behoudens voor zover sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 9. Opdrachtgever heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is, dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in geval van overschrijden van de alsdan overeengekomen nieuwe levertijd gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Verzending, overgang risico en eigendomsvoorbehoud
6.1 Te leveren en geleverde producten blijven eigendom van TTLVDG zolang opdrachtgever niet of niet geheel heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de met TTLVDG aangegane overeenkomst.
6.2 Alle leveringen geschieden ten huize van de Opdrachtgever.
6.3 Tot aan het moment van het afleveren bij Opdrachtgever zijn de producten voor risico van TTLVDG. Op het moment van ontvangst van de producten ten huize van Opdrachtgever gaat alle risico voor directe en indirecte schade, welke aan deze producten mochten ontstaan op de Opdrachtgever over.
6.4 De producten die door TTLVDG in bruikleen zijn verstrekt aan opdrachtgever dienen bij beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de aard van de opzegging, terstond aan TTLVDG geretourneerd te worden. Bij gebreken van hetgeen in bruikleen was is TTLVDG gerechtigd de vervangingswaarde van het product in rekening te brengen aan opdrachtgever.

Artikel 7: Prijzen
7.1 TTLVDG stelt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van haar prijzen, met inachtneming van hetgeen in artikel 7.3 en 7.4 bepaald is.
7.2 Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro’s en zijn vrijgesteld van BTW.
7.3 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de publicatie ervan voor TTLVDG geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van TTLVDG worden geheven dan wel door derden ten laste van TTLVDG worden gebracht.
7.4 Ingeval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren gedurende de geldigheidsduur van de algemene prijsopgave zal TTLVDG de prijzen dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 8: Geheimhouding
Opdrachtgever en TTLVDG zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Niet toerekenbare tekortkoming
9.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van Opdrachtgever en/of TTLVDG onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, overstroming, overheidsmaatregelen e.d., zowel bij TTLVDG alsmede bij de leveranciers van materialen, waardoor de verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet meer kunnen worden nagekomen.
9.2 Indien er zich een overmacht situatie voordoet zoals genoemd in artikel 9.1, dan zijn Opdrachtgever en TTLVDG gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. TTLVDG zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 9.1 op de hoogte stellen en zal over ontbinding met de Opdrachtgever overleg voeren.
9.3 Indien TTLVDG bij het intreden van de omstandigheid als bedoeld in artikel 9.1. al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt niet wanneer het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
9.4 Iedere aanspraak op schadevergoeding is in geval van een niet toerekenbare tekortkoming uitgesloten.

Artikel 10: Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na datum van de maandnota
10.2 Alle betalingen aan TTLVDG dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van TTLVDG of op een door TTLVDG aangewezen rekening en worden geboekt in mindering op de oudste uitstaande schuld van Opdrachtgever aan TTLVDG.
10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn genoemd in artikel 10.1. is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval heeft TTLVDG het recht om Opdrachtgever vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, maar met een minimum van 1% per maand, over het verschuldigde factuur bedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag.
10.4 Indien bij herhaling het gestelde in artikel 10.1. door Opdrachtgever niet wordt nagekomen, heeft TTLVDG het recht, alvorens verder te presteren, van Opdrachtgever contante betaling of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 11: Reclames
11.1 Opdrachtgever is gehouden om de bij hem afgeleverde zaken direct te inspecteren en te controleren op zichtbare gebreken.
11.2 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen alle reclames betreffende door TTLVDG verrichtte werkzaamheden of door haar geleverde producten, binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
11.3 Afwijkingen met een redelijke tolerantie geven aan de Opdrachtgever geen recht op reclame.
11.4 Gereclameerde producten moeten op verlangen door TTLVDG worden gekeurd. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij terecht is gereclameerd.
11.5 Indien de reclame gegrond wordt bevonden, zal TTLVDG het product of een onderdeel daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van TTLVDG.
11.6 Het indienen van een reclame ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van TTLVDG . Reclame is geen reden voor het opschorten van de betalingsverplichting voor het betreffende werkstuk, tenzij dit niet redelijk is te achten.

Artikel 12: Garantie
12.1 Met inachtneming van het geen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat TTLVDG in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, op kroon & brugwerk geld een garantie van 5 jaar na levering en op prothese werk een garantie van 6 maanden na levering.
Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het werkstuk door TTLVDG, dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door TTLVDG. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal TTLVDG de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan het geleverde werkstuk kosteloos herstellen, vervangen of aan de Opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van TTLVDG.
12.2 De garantieverplichting van TTLVDG vervalt indien het geleverde werkstuk door Opdrachtgever onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting (zoals bijvoorbeeld bij splints), de technische
aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen, er sprake is van ondeugdelijk materiaal hetgeen door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld of uitdrukkelijk is voorgeschreven en tenslotte nog bij leveringen waarbij ten gevolge van de constructie (bijvoorbeeld scheur-, breuk- of vervormings gevaar) of ten gevolge van de toepassingsmethode met een vroegtijdig verbruik rekening moet worden gehouden. Iedere garantieverplichting vervalt tevens, indien de reclame een gevolg is van een fysieke dan wel restauratieve wijziging in de mond van de patiënt.
12.3 Garantie voor, door TTLVDG, elders ingekochte producten en/of materialen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt. TTLVDG verplicht zich producten en/of materialen in te kopen bij fabrikanten/leveranciers waarvan TTLVDG in redelijkheid mag aannemen dat dit goede en betrouwbare leveranciers zijn.
12.4 TTLVDG is gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen zowel binnen Nederland als daarbuiten.
12.5 Zonder toestemming van TTLVDG mag niets aan de gebreken vertonende producten worden veranderd, op straffe van verval van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Als verandering wordt niet beschouwd het verrichten van normale handelingen die dienen om het werkstuk te kunnen plaatsen en het slijpen van protheses en andere werkstukken ter verwijdering van drukplaatsen en dergelijke, zonder dat de bruikbaarheid van het werkstuk als zodanig in het geding is.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van TTLVDG jegens Opdrachtgever en derden is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 5.4 en 12 omschreven verplichtingen. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid en opzet of grove schuld van TTLVDG of haar ondergeschikten, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is TTLVDG niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij de wederpartij als bij derden.
13.2 Opdrachtgever vrijwaart TTLVDG voor alle aanspraken van derden veroorzaakt door gebruikmaking in het kader van de overeenkomst door TTLVDG van door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 14: Incassokosten
14.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
14.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
14.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15: Geschillen
15.1 De rechter in de vestigingsplaats van TTLVDG is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft TTLVDG het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Ontbinding en opschorting
16.1 Indien Opdrachtgever op enige wijze jegens TTLVDG tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, faillissementsaanvraag, faillissement of liquidatie van Opdrachtgever of staking van de onderneming van Opdrachtgever, is TTLVDG , onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
16.2 Indien TTLVDG conform het in artikel 16.1 bepaalde de overeenkomst ontbindt, wordt onverminderd de overige rechten van TTLVDG, al hetgeen Opdrachtgever aan TTLVDG uit welke hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal TTLVDG zijn gerechtigd de verdere uitvoering van enige opdracht onmiddellijk op te schorten.

Artikel 17 Geldend recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen TTLVDG en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Reacties zijn gesloten.